Alueen kuvaus

Historia

    Pekkasten soranottoalue siirtyi Joutsan kunnan omistukseen pakkohuutokaupassa vuonna 1999.  Maisemointityötä alettiin suunnitella yhteistyössä Joutsan kunnan, Joutsan Vesihuolto Oy:n, Keski-Suomen ympäristökeskuksen sekä Joutsan lukion kanssa.

    Tavoitteena on turvata pohjaveden laatu hyvänä ja vähentää ulkoisia riskejä. Maisemointi parantaa myös alueen turvallisuutta sekä maisemallisia ja ulkoilullisia arvoja.

 

Käytön rajoitukset

    Pekkasten soranottoalue sijaitsee pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä, joten käytölle on rajoituksia. Maansiirtotöissä kiinnitettiin erityistä huomiota koneiden kuntoon ja käyttöön. Maansiirtotöisen urakkatarjouksen hyväksyntään vaikutti myös se, että urakoitsija ilmotti käyttävänsä ympäristöystävällisiä öljyjä koneissaan.

    Soranottoalueelle ei saa päästää missään olosuhteissa valumaan ympäröiviä suo- tai pintavesiä. Ympäristölle haitallisten kemikaalien, kuten poltto- ja voiteluaineiden, varastointi alueella on kielletty. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kielletty.  Edellä mainituiden tai muiden haitallisten aineiden pääsyä pohjaveteen on pyrittävä kaikin tavoin välttämään. Jos maaperään pääsee haitallisia aineita, on siitä välittömästi ilmoitettava Joutsan kunnan viranomaisille ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

Tulevaisuus

    Joutsan kunnan Pekkasten soranottoalueen maisemointi on pilottiprojekti, josta saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää seuraavissa vastaavissa projekteissa.  Ympäristökeskus on aloittamassa laajemman EU-hankkeen, joka käsittää viisi kuntaa Keski-Suomen alueella. Tarkoituksena on valita kunnan alueelta lopetettu soramonttu, joka on jättänyt maisemavaurion. Kuntien lukiolaiset tai ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saavat suunnitella ja osaksi toteuttaakin maisemointityöt.

 

[Pääsivu] [Alueen kuvaus] [Suunnitelmat] [Pohjapiirrokset] [Galleria] [Yhteistyötahot] [Ajankohtaista] [Lähteet] [Joutsan lukion pääsivu]